Očuvanje biodiverziteta i održivo korišćenje šuma i zemljišta

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

15.1 očuvati i obnoviti kopnene i slatkovodne ekosisteme

Do 2020. osigurati očuvanje, obnovu i održivo korišćenje kopnenih i unutrašnjih slatkovodnih ekosistema i njihovog okruženja, posebno šuma, močvarnog zemljišta, planina i isušenog zemljišta, u skladu sa obavezama prema međunarodnim sporazumima

indikatori

15.1.1 Površina pod šumama kao udeo u ukupnoj kopnenoj površini

15.1.2 Udeo lokacija važnih za kopneni i slatkovodni biodiverzitet, koje su obuhvaćene zaštićenim područjima, prema vrsti ekosistema

15.2 zaustaviti krčenje šuma i obnoviti uništene šume

Do 2020. promovisati implementaciju održivog upravljanja svim vrstama šuma, zaustaviti krčenje šuma, obnoviti uništene šume i povećati pošumljavanje na globalnom nivou

indikatori

15.2.1 Napredak ka održivom upravljanju šumama

15.3 zaustaviti dezertifikaciju i obnoviti degradirano zemljište

Do 2020. boriti se protiv dezertifikacije, obnavljati degradirano zemljište i tlo, uključujući zemljište pod uticajem dezertifikacije, suša i poplava, i težiti da se u svetu neutralizuje degradacija zemljišta

indikatori

15.3.1 Udeo degradiranog zemljišta u ukupnim kopnenim površinama

15.4 osigurati očuvanje planinskih ekosistema

Do 2030. osigurati očuvanje planinskih ekosistema, uključujući njihov biodiverzitet, kako bi se njihovi kapaciteti unapredili tako da pružaju korist koja ima suštinski značaj za održivi razvoj

indikatori

15.4.1 Udeo bitnih lokacija planinskog biodiverziteta obuhvaćenih zaštićenim područjima

15.4.2 Indeks planinskog zelenog pokrivača

15.5 zaštititi biodiverzitet i prirodna staništa

Preduzeti hitne i značajne aktivnosti za smanjivanje degradacije prirodnih staništa, zaustaviti gubitak biodiverziteta i do 2020. zaštititi ugrožene vrste i sprečiti njihovo istrebljenje

indikatori

15.5.1 Indeks Crvene liste

15.6 Promovisati pristup genetskih resursima i pravednu raspodelu koristi koja iz njih proističe

Promovisati pravednu i jednaku raspodelu koristi koja proističe iz korišćenja genetskih resursa i promovisati odgovarajući pristup takvim resursima, kako je dogovoreno na međunarodnom nivou

indikatori

15.6.1 Broj zemalja koje su usvojile zakonodavne, administrativne i političke okvire za obezbeđivanje pravedne i ravnopravne raspodele koristi

15.7 okončati krivolov i trgovinu zaštićenim vrstama

Preduzeti hitne aktivnosti kako bi se okončali krivolov i trgovina zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama i baviti se pitanjima potražnje i ponude nezakonitih proizvoda izrađenih od divljih životinja

indikatori

15.7.1 Udeo divljih vrsta kojima se trguje, a koje potiču iz krivolova ili nezakonite trgovine

15.8 sprečiti invanzivne strane vrste u kopnenim i vodnim ekosistemima

Do 2020. uvesti mere kako bi se sprečio ulazak i značajno umanjio uticaj invanzivnih stranih vrsta na kopnene i vodne ekosisteme, i kontrolisati ili iskoreniti prioritetne vrste

indikatori

15.8.1 Udeo zemalja koje usvajaju relevantno nacionalno zakonodavstvo i dodeljuju odgovarajuće resurse za prevenciju ili kontrolu invazivnih stranih vrsta

15.9 integrisati ekosisteme i biodiverzitet u vladino planiranje

Do 2020. integrisati vrednosti ekosistema i biodiverziteta u nacionalno i lokalno planiranje, razvojne procese, strategije za smanjenje siromaštva i izveštaje

indikatori

15.9.1 Napredak koji se ostvaruje u pravcu dostizanja nacionalnih ciljnih vrednosti uspostavljenih u skladu sa Aichi ciljem 2 za biodiverzitet iz Strateškog plana za biodiverzitet 2011-2020. godine

15.a povećati finansijska sredstva za održivo korišćenje biodiverziteta i ekosistema

Mobilisati i značajno povećati finansijska sredstva iz svih izvora radi očuvanja i održivog korišćenja biodiverziteta i ekosistema

indikatori

15.A.1 Zvanična razvojna pomoć i javni rashodi za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta i ekosistema

15.b finansirati i podsticati održivo upravljanje šumama

Mobilisati značajna sredstva iz svih izvora i na svim nivoima kako bi se finansiralo održivo upravljanje šumama i pružili odgovarajući podsticaji zemljama u razvoju za unapređenje takvog upravljanja, uključujući očuvanje i pošumljavanje

indikatori

15.B.1 Zvanična razvojna pomoć i javni rashodi za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta i ekosistema

15.c boriti se protiv krivolova i trgovine zaštićenim vrstama

Unaprediti globalnu podršku naporima koji se ulažu u borbu protiv krivolova i trgovine zaštićenim vrstama, uključujući povećanje kapaciteta lokalnih zajednica da traže održive mogućnosti za svoje izdržavanje

indikatori

15.C.1 Udeo divljih vrsta kojima se trguje, a koje potiču iz krivolova ili nezakonite trgovine

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.