Globalno partnerstvo za održivi razvoj

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

17.1 mobilisati resurse za unapređenje domaćih kapaciteta za prikupljanje poreza

Pojacati mobilizaciju domaćih resursa, izmedu ostalog i preko medunarodne podrške za zemlje u razvoju, kako bi se unapredili domaći kapaciteti za prikupljanje poreza i ostalih prihoda

indikatori

17.1.1 Ukupni državni prihodi kao udeo u BDP-u, prema izvorima

17.1.2 Udeo nacionalnog budžeta koji se finansira iz domaćih porez

17.2 primeniti sve obaveze u vezi sa razvojnom pomoći

Razvijene zemlje treba u potpunosti da primene svoje zvanične obaveze u vezi sa razvojnom pomoći, između ostalog i da daju 0,7% bruto nacionalnog dohotka u programe zvanične razvojne pomoći (ODA/GNI) za zemlje u razvoju, od čega 0,15 do 0,20% ODA/GNI treba obezbediti za najmanje razvijene zemlje; davaoci zvanične razvojne pomoći se ohrabruju da postave cilj da najmanje 0,20% ODA/GNI namene najmanje razvijenim zemljama

indikatori

17.2.1 Neto zvanična razvojna pomoć, ukupna i ona koja je namenjena najmanje razvijenim zemljama, kao udeo bruto nacionalnog dohotka (GNI) donatora Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za evropsku ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)

17.3 Mobilisat finansijska sredstva za potrebe zemalja u razvoju

Mobilisati dodatna finansijska sredstva iz višestrukih izvora za potrebe zemalja u razvoju

indikatori

17.3.1 Strane direktne investicije, zvanična razvojna pomoć, i Saradnja jug-jug, kao udeo u ukupnom nacionalnom budžetu

17.3.2 Iznos doznaka (u USD) kao udeo u ukupnom BDP-u

17.4 Pomoći zemljama u razvoju da postignu održivost dugova

Pomoći zemljama u razvoju da postignu dugoročnu održivost dugova kroz koordinisane politike usmerene ka očuvanju načina za finansiranje dugova, otpis dugova i restrukturiranje dugova na primeren način i baviti se spoljnim dugovima visoko zaduženih siromašnih zemalja kako bi umanjile posledice dugovanja

indikatori

17.4.1 Otplata duga kao udeo u izvozu robe i usluga

17.5 investirati u najmanje razvijene zemlje

Usvojiti i primeniti planove promovisanja investiranja za najmanje razvijene zemlje

indikatori

17.5.1 Broj zemalja koje usvajaju i sprovode promovisanje investiranja za najmanje razvijene zemlje

17.6 deljenje znanja i saradnja za pristup nauci, tehnologiji i inovacijama

Unaprediti Saradnju sever–jug, jug–jug i triangularnu regionalnu i međunarodnu saradnju u oblasti nauke, tehnologije i inovacija, kao i pristup ovim oblastima, i unaprediti deljenje znanja prema uzajamno dogovorenim uslovima, između ostalog i kroz unapređenu koordinaciju u okviru postojećih mehanizama, a posebno na nivou Ujedinjenih nacija, kao i kroz globalne mehanizme upravljanja tehnologijama

indikatori

17.6.1 Broj sporazuma i/ili programa za naučnu i tehnološku saradnju sklopljenih između zemalja, prema vrstama saradnje

17.6.2 Broj pretplatnika fiksnog širokopojasnog interneta na 100 stanovnika, prema brzinama

17.7 Promovisati održive tehnologije zemljama u razvoju

Promovisati na pozitivnim osnovama razvoj, prenos, širenje i difuziju ekološki ispravnih tehnologija u zemlje u razvoju, uključujući koncesionalne i preferencijalne osnove, a prema uzajamnom dogovoru

indikatori

17.7.1 Ukupan iznos odobrenog finansiranja za zemlje u razvoju za promovisanje, prenos i širenje ekološki ispravnih tehnologija

17.8 osnaživati naučne, tehnološke i inovacijske kapacitete zemalja u razvoju

Do 2017. u potpunosti operacionalizovati tehnološke banke i mehanizam za izgradnju kapaciteta u najmanje razvijenim zemljama u oblasti nauke, tehnologije i inovacija, te unaprediti korišćenje inovativnih tehnologija, a posebno informacione i komunikacione tehnologije

indikatori

17.8.1 Udeo pojedinaca koji koriste Internet

17.9 unaprediti COR kapacitete zemalja u razvoju

Unaprediti međunarodnu podršku za primenu delotvorne i ciljane izgradnje kapaciteta u zemljama u razvoju kako bi se podržali nacionalni planovi za primenu svih održivih razvojnih ciljeva, između ostalog i kroz Saradnju sever–jug, jug–jug, odnosno kroz triangularnu saradnju

indikatori

17.9.1 Dolarska vrednost finansijske i tehničke pomoći (uključujući kroz Saradnju sever-jug, jug-jug, i triangularnu saradnju) opredeljene za zemlje u razvoju

17.10 Promovisati univerzalni sistem razmene pod okriljem STO

Promovisati univerzalni, zasnovan na pravilima, otvoren, nediskriminatoran i pravičan multilateralni sistem razmene pod okriljem Svetske trgovinske organizacije, između ostalog i preko zaključivanja pregovora u okviru „Razvojne agende iz Dohe“

indikatori

17.10.1 Svetska ponderisana prosečna vrednost carina

17.11 povećati izvoz zemalja u razvoju

Do 2020. značajno povećati nivoe izvoza zemalja u razvoju, posebno u cilju udvostručavanja udela najmanje razvijenih zemalja u svetskom izvozu

indikatori

17.11.1 Udeo zemalja u razvoju i najmanje razvijenih zemalja u svetskom izvozu

17.12 ukinuti trgovinske barijere najmanje razvijenim zemljama

Ostvariti blagovremenu i trajnu primenu tržišnih pristupa bez carina i kvota za sve najmanje razvijene zemlje u skladu sa odlukama Svetske trgovinske organizacije, između ostalog i tako što će se obezbediti da preferencijalna pravila o poreklu koja se primenjuju na uvoz iz najmanje razvijenih zemalja budu transparentna i jednostavna, odnosno da olakšavaju pristup tržištima

indikatori

17.12.1 Prosečne carine s kojima se suočavaju zemlje u razvoju, najmanje razvijene zemlje i male ostrvske države u razvoju

17.13 Unaprediti globalnu makroekonomsku stabilnost

Unaprediti globalnu makroekonomsku stabilnost, između ostalog i kroz koordinaciju politika, odnosno koherentnost politika

indikatori

17.13.1 Glavni makroekonomski pokazatelji

17.14 Unaprediti koherentnost politika za potrebe održivog razvoja

Unaprediti koherentnost politika za potrebe održivog razvoja

indikatori

17.14.1 Broj zemalja koje imaju mehanizme za unapređenje koherentnosti mera politike za održivi razvoj

17.15 poštovati nacionalna rukovodstva kako bi se primenile politike usmerene ka ciljevima održivog razvoja

Poštovati politički prostor i rukovodstvo svake zemlje kako bi se uspostavile i primenjivale politike usmerene ka iskorenjivanju siromaštva i održivom razvoju

indikatori

17.15.1 Mera u kojoj se koriste nacionalni okviri rezultata i instrumenti planiranja od strane pružalaca razvojne saradnje

17.16 Unaprediti globalno partnerstvo za postizanje održivog razvoja

Unaprediti globalno partnerstvo za postizanje održivog razvoja, upotpunjeno višestranim partnerstvima koja mobilišu i dele znanja, stručnost, tehnologiju i finansijska sredstva, kako bi se pružila podrška za postizanje ciljeva održivog razvoja u svim zemljama, a posebno u zemljama u razvoju

indikatori

17.16.1 Broj zemalja koje izveštavaju o ostvarenom napretku preko okvira za praćenje delotvornosti razvoja zainteresovanih strana koji podržavaju dostizanje ciljeva održivog razvoja

17.17 podsticati delotvorna partnerstva

Podržati i promovisati delotvorna javna, javno-privatna partnerstva i partnerstva civilnog društva, izgrađena na iskustvima i strategijama pronalaženja resursa za partnerstva

indikatori

17.17.1 Iznos u USD opredeljen za partnerstva privatnog i javnog sektora i partnerstva sa civilnim društvom

17.18 unaprediti dostupnost pouzdanih podataka

Do 2020. unaprediti podršku za izgradnju kapaciteta zemalja u razvoju, uključujući najmanje razvijene zemlje i male ostrvske države u razvoju, kako bi se značajno povećala dostupnost visokokvalitetnih, blagovremenih i pouzdanih podataka razvrstanih prema prihodu, polu, starosti, rasi, etničkoj pripadnosti, migratornom statusu, invaliditetu, geografskoj lokaciji i ostalim karakteristikama koje su relevantne u datim nacionalnim kontekstima

indikatori

17.18.1 Udeo indikatora održivog razvoja koji se izrađuju na nacionalnom nivou sa razvrstavanjem koje odgovara cilju, a u skladu sa Osnovnim principima zvanične statistike

17.18.2 Broj zemalja koje imaju nacionalni zakon o statistici, koji je su u skladu sa Osnovnim principima zvanične statistike

17.18.3 Broj zemalja koje imaju nacionalni statistički plan za koji su obezbeđena sva potrebna sredstva i koji se sprovodi, prema izvorima finansiranja

17.19 nadograditi postojeće merenje napretka

Do 2030. nadograditi postojeće inicijative za razvoj merenja napretka održivog razvoja, koje upotpunjuju bruto domaći proizvod i podržavaju izgradnju statističkih kapaciteta zemalja u razvoju

indikatori

17.19.1 Dolarska (USD) vrednost svih resursa koji se obezbeđuju za jačanje statističkih kapaciteta u zemljama u razvoju

17.19.2 Udeo zemalja koje su (a) sprovele najmanje jedan popis stanovništva i domaćinstava u poslednjih 10 godina; i koje su (b) postigle 100% upisa u matične knjige rođenih i 80% upisa u matične knjige umrlih

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.