Dostupno i kvalitetno obrazovanje za decu i odrasle

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

4.1 Besplatno osnovno i srednje obrazovanje

Do 2030. obezbediti da sve devojčice i dečaci završe besplatno, ravnopravno i kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje koje vodi ka relevantnim i efikasnim ishodima učenja

indikatori

4.1.1 Udeo dece i mladih: (a) u razredima 2/3; (b) na kraju osnovnog; i (c) na kraju nižeg srednjeg obrazovanja koja postižu najmanje minimalni nivo dostignuća u (i) čitanju i (ii) matematici, prema polu

4.2 jednak pristup kvalitetnom predškolskom obrazovanju

Do 2030. obezbediti da sve devojčice i dečaci imaju pristup kvalitetnom razvoju u ranom detinjstvu, brizi i predškolskom obrazovanju kako bi bili spremni za osnovno obrazovanje

indikatori

4.2.1 Udeo dece mlađe od 5 godina koja se pravilno razvijaju u domenima: zdravlja, obrazovanja i psiho-socijalnog blagostanja, prema polu
4.2.2 Stopa učešća u organizovanom učenju (godinu dana pre zvaničnog uzrasta za upis u osnovnu školu), prema polu

4.3 jednaka dostupnost pristupačnog i kvalitetnog stručnog obrazovanja

Do 2030. obezbediti jednaku dostupnost pristupačnog i kvalitetnog stručnog obrazovanja na svim nivoima, uključujući i univerzitetsko, za sve žene i muškarce

indikatori

4.3.1 Stopa učešća mladih i odraslih u formalnom i neformalnom obrazovanju i obukama u prethodnih 12 meseci, prema polu

4.4 povećati broj ljudi sa veštinama koje obezbeđuju finansijski uspeh

Do 2030. značajno povećati broj mladih i odraslih koji imaju odgovarajuće veštine, uključujući tehničke i stručne, za zapošljavanje, dostojne poslove i preduzetništvo

indikatori

4.4.1 Udeo mladih i odraslih sa veštinama u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), prema vrstama veština

4.5 eliminisati svaku diskriminaciju u obrazovanju

Do 2030. eliminisati rodnu nejednakost u obrazovanju i obezbediti jednak pristup svim nivoima obrazovanja i stručnom osposobljavanju za ranjive grupe, uključujući osobe sa invaliditetom, autohtono stanovništvo i decu u ranjivim situacijama

indikatori

4.5.1 Indeksi pariteta (žene/muškarci, ostala/gradska naselja, najniži/najviši kvintil blagostanja i ostalih kao što su invaliditet, autohtonost stanovništva i pogođenost konfliktima, kako podaci postaju dostupni) za sve indikatore obrazovanja sa ove liste koje je moguće razvrstati po ovim kriterijumima

4.6 univerzalna jezička i numerička pismenost

Do 2030. obezbediti da svi mladi i znatan deo odraslih (muškaraca i žena) postignu jezičku i numeričku pismenost

indikatori

4.6.1 Udeo stanovništva određenog uzrasta koje je dostiglo najmanji fiksni nivo postignuća u funkcionalnoj (a) pismenosti i (b) matematičkim kompetencijama, prema polu

4.7 obrazovanje u službi održivog razvoja i globalnog građanskog društva

Do 2030. obezbediti da svi učenici steknu znanja i veštine potrebne za promovisanje održivog razvoja, između ostalog i putem edukacije o održivom razvoju i održivim stilovima života, ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, kao i o promovisanju kulture mira i nenasilja, pripadnosti globalnoj zajednici i poštovanja kulturne raznolikosti i doprinosa kulture održivom razvoju

indikatori

4.7.1 Stepen u kome su (i) obrazovanje globalnog stanovništva i (ii) obrazovanje za održivi razvoj, uključujući i rodnu ravnopravnost i ljudska prava integrisani na svim nivoima u: (a) nacionalnim obrazovnim politikama; (b) nastavnim planovima i programima; (c) obrazovanju nastavnika i (d) evaluaciji učenika i studenata

4.a Izgraditi i poboljšati inkluzivne i bezbedne škole

Izgraditi i poboljšati obrazovne ustanove koje su prilagođene deci, osobama sa invaliditetom i pripadnicima različitog pola, kao i obezbediti bezbedno, nenasilno, inkluzivno i delotvorno okruženje za učenje za sve

indikatori

4.A.1 Udeo škola koje imaju pristup: (a) električnoj energiji; (b) Internetu za pedagoške svrhe; (c) kompjuterima za pedagoške svrhe; (d) prilagođenoj infrastrukturi i materijalima za učenike i studente sa invaliditetom; (e) osnovnoj vodi za piće; (f) odvojenim sanitarnim prostorijama prilagođenim pripadnicima različitog pola i (g) obezbeđenim uslovima za pranje ruku (prema definiciji indikatora za WASH)

4.B povećati broj stipendija u zemljama u razvoju

Do 2020. na globalnom nivou povećati broj stipendija koje su dostupne zemljama u razvoju, posebno najmanje razvijenim zemljama, malim ostrvskim državama u razvoju i afričkim zemljama, za pohađanje višeg obrazovanja, uključujući stručnu obuku i informacione i komunikacione tehnologije, kao i tehničke, inženjerske i naučne programe, u razvijenim zemljama i ostalim zemljama u razvoju

indikatori

4.B.1 Obim zvanične razvojne pomoći za stipendiranje, prema sektorima i vrstama obrazovanja

4.c povećati broj kvalifikovanih učitelja u zemljama u razvoju

Do 2030. značajno povećati broj kvalifikovanih učitelja, između ostalog i kroz međunarodnu saradnju za obuku učitelja u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju

indikatori

4.C.1 Udeo nastavnika u: (a) predškolskom; (b) prvom ciklusu osnovnog obrazovanja; (c) drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i (d) srednjem obrazovanju koji su pohađali organizovanu obuku nastavnika (npr. pedagoška obuka) pre ili tokom zaposlenja, a koja je neophodna za rad na određenom nivou obrazovanja u zemlji

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.