Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

1.1 ISKORENITI EKSTREMNO SIROMAŠTVO

Do 2030, iskoreniti ekstremno siromaštvo svuda i za sve ljude, trenutno se meri kao ljudi koji žive sa manje od 1,25 dolara na dan

Indikatori

1.1.1 Udeo stanovništva koje živi ispod međunarodne linije siromaštva, po polu, starosti, statusu zaposlenosti, i geografskoj lokaciji (urbano/ruralno)

1.2 SMANJITI SIROMAŠTVO ZA NAJMANJE 50%

Do 2030. najmanje za polovinu smanjiti broj muškaraca, žena i dece svih uzrasta koji žive u bilo kom obliku siromaštva, prema nacionalnim definicijama siromaštva

Indikatori

1.2.1 Udeo stanovništva koje živi ispod nacionalne linije siromaštva, prema polu i starosti

1.2.2 Udeo muškaraca, žena i dece svih uzrasta koji žive u bilo kom obliku siromaštva, prema nacionalnim definicijama

1.3 Primeniti sisteme socijalne zaštite

Primeniti odgovarajuće nacionalne sisteme socijalne zaštite i mere za sve, uključujući najugroženije, i do 2030. postići dovoljno veliki obuhvat siromašnih i ranjivih

Indikatori

1.3.1 Udeo stanovništva obuhvaćenih sistemima socijalne zaštite, prema polu, uz razlikovanje dece, nezaposlenih lica, starijih lica, osoba sa invaliditetom, trudnica, novorođenčadi, žrtava povreda na radu, kao i siromašnih i ranjivih

1.4 JEDNAKA PRAVA NA EKONOMSKE RESURSE, OSNOVNE USLUGE, TEHNOLOGIJU I EKONOMSKE RESURSE

Do 2030. obezbediti da svi muškarci i žene, a posebno siromašni i pripadnici ranjivih grupa, imaju jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup osnovnim uslugama, vlasništvu i upravljanju zemljištem, odnosno drugim oblicima svojine, nasledstvu, prirodnim bogatstvima, odgovarajućim novim tehnologijama i finansijskim uslugama, uključujući mikrofinansiranje

Indikatori

1.4.1 Udeo stanovništva koje živi u domaćinstvima sa pristupom osnovnim uslugama

1.4.2 Udeo ukupne populacije odraslih osoba koje imaju sigurna prava na zemljište, sa zakonski priznatom dokumentacijom, i koji smatraju da su njihova prava na zemljište sigurna, prema polu i vrsti prava na zemljište

1.5 IZGRADITI OTPORNOST NA EKSTREMNE KLIMATSKE, EKONOMSKE I DRUŠTVENE DOGAĐAJE

Do 2030. izgraditi otpornost siromašnih i onih u stanjima ranjivosti i smanjiti njihovu izloženost i ranjivost od ekstremnih klimatskih događaja, kao i drugih ekonomskih, društvenih i ekoloških šokova i katastrofa

Indikatori

1.5.1 Broj smrtnih slučajeva, nestalih lica i lica direktno pogođenih katastrofama na 100.000 stanovnika.

1.5.2 Direktni ekonomski gubici uzrokovani katastrofama u odnosu na globalni bruto domaći proizvod (BDP)

1.5.3 Broj zemalja koje usvajaju i primenjuju nacionalne strategije smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030. godine

1.5.4 Udeo lokalnih samouprava koje usvajaju i primenjuju strategije za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou u skladu sa nacionalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa

1.A MOBILIZOVATI RESURSE ZA PROGRAME I POLITIKE ZA OKONČANJE SIROMAŠTVA

Osigurati značajnu mobilizaciju resursa iz različitih izvora, između ostalog i kroz povećanu razvojnu saradnju, kako bi se obezbedila adekvatna i predvidljiva sredstva za zemlje u razvoju, posebno najmanje razvijene zemlje, da primenjuju programe i politike za okončanje svih oblika siromaštva

Indikatori

1.A.1 Udeo domaćih sopstvenih resursa koje vlada raspoređuje direktno za programe smanjenja siromaštva

1.A.2 Udeo ukupnih državnih rashoda za osnovne usluge (obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita)

1.A.3 Iznos ukupnih bespovratnih sredstava (grantova) i priliva koji ne stvaraju dug, a koji se direktno raspoređuju u programe smanjenja siromaštva, izraženo kao udeo u BDP-u

1.B KREIRATI JASNE OKVIRE POLITIKA ZASNOVANE NA BORBI PROTIV SIROMAŠTVA I RODNOJ OSETLJIVOSTI

Kreirati jasne okvire politika na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, zasnovane na razvojnim strategijama za borbu protiv siromaštva i rodnu osetljivost, kako bi se podržalo ubrzano investiranje u akcije na iskorenjivanju siromaštva

Indikatori

1.B.1 Udeo državnih tekućih i kapitalnih troškova za sektore koji donose nesrazmerne koristi ženama, siromašnima i ranjivim grupama

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.