Odgovorna potrošnja i proizvodnja

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

12.1 Sprovesti Desetogodišnji okvir za održivu potrošnju i proizvodnju

Sprovesti Desetogodišnji okvir programa za održivu potrošnju i proizvodnju, u kome će učestvovati sve zemlje, a razvijene zemlje će preuzeti rukovodeću ulogu, uzimajući u obzir stepen razvoja i kapacitete zemalja u razvoju

indikatori

12.1.1 Broj zemalja koje imaju nacionalne akcione planove za održivu potrošnju i proizvodnju ili u kojima su pitanja održive potrošnje i proizvodnje integrisana u nacionalne politike

12.2 održivo upravljanje i korišćenje prirodnih resursa

Do 2030. postići održivo upravljanje i efikasno korišćenje prirodnih resursa

indikatori

12.2.1 Materijalni otisak, materijalni otisak po glavi stanovnika i materijalni otisak po BDP-u

12.2.2 Domaća potrošnja materijala, domaća potrošnja materijala po glavi stanovnika, i domaća potrošnja materijala po BDP-u

12.3 prepoloviti globalni otpad od hrane po glavi stanovnika

Do 2030. prepoloviti globalni otpad od hrane po glavi stanovnika na nivou maloprodaje i potrošača i smanjiti gubitke hrane u proizvodnji i lancima snabdevanja, uključujući gubitke posle žetve

indikatori

12.3.1 (a) Indeks gubitka hrane (b) Indeks prehrambenog otpada

12.4 odgovorno upravljanje hemikalijama i otpadom

Do 2020. postići ekološki ispravno upravljanje hemikalijama i svim vrstama otpada tokom čitavog njihovog upotrebnog ciklusa, u skladu sa dogovorenim međunarodnim okvirima, i značajno smanjiti njihovo ispuštanje u vazduh, vodu i zemljište kako bi se što više umanjili njihovi negativni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu

indikatori

12.4.1 Broj država potpisnica međunarodnih multilateralnih sporazuma za postupanje sa opasnim otpadom i hemikalijama, koje ispunjavaju svoje obaveze u pogledu dostavljanja informacija kako se zahteva svim relevantnim sporazumima
12.4.2 Količina proizvedenog opasnog otpada po glavi stanovnika i udeo tretiranog opasnog otpada, prema vrsti tretmana

12.5 značajno smanjiti proizvodnju otpada

Do 2030. značajno smanjiti proizvodnju otpada kroz prevenciju, redukciju, recikliranje i ponovno korišćenje

indikatori

12.5.1 Nacionalna stopa recikliranja, u tonama recikliranog materijala

12.6 Podsticati kompanije da usvoje održive prakse i izveštaje o održivosti

Podsticati kompanije, posebno velike i međunarodne kompanije, da usvoje održive prakse i da integrišu informacije o održivosti u svoje cikluse izveštavanja

indikatori

12.6.1 Broj kompanija koje objavljuju izveštaje o održivosti

12.7 Promovisati su održive prakse javnih nabavki

Promovisati prakse javnih nabavki koje su održive, u skladu sa nacionalnim politikama i prioritetima

indikatori

12.7.1 Broj zemalja koje sprovode politike i akcione planove za održive javne nabavke

12.8 promovisati univerzalno razumevanje održivih životnih stilova

Do 2030. osigurati da ljudi svuda imaju relevantne informacije i svest o održivom razvoju i stilom života u harmoniji sa prirodom

indikatori

12.8.1 Mera u kojoj su na svim nivoima integrisani obrazovanje za (i) pripadnost globalnoj zajednici i (ii) održivi razvoj, uključujući i rodnu ravnopravnost i ljudska prava na svim nivoima: (a) nacionalnih obrazovnih politika; (b) kurikuluma; (c) obrazovanja nastavnika; i (d) procene učenika i studenata

12.a Podržati jačanje naučnih i tehnoloških kapaciteta u pravcu održive potrošnje i proizvodnje zemalja u razvoju

Podržati zemlje u razvoju da jačaju svoje naučne i tehnološke kapacitete kako bi se kretale u pravcu održivijih oblika potrošnje i proizvodnje

indikatori

12.A.1 Iznosi podrške zemljama u razvoju za istraživanje i razvoj za održivu potrošnju i proizvodnju i tehnologije usklađene sa zaštitom životne sredine

12.b Razvijati i primenjivati alate za praćenje održivog turizma

Razvijati i primenjivati alate za praćenje uticaja održivog razvoja na održivi turizam koji stvara radna mesta i promoviše lokalnu kulturu i proizvode

indikatori

12.B.1 Broj strategija održivog turizma ili politika i sprovedenih akcionih planova sa dogovorenim alatima za praćenje i evaluaciju

12.c Ukinuti tržišne deformacije koje podstiču rasipnu potrošnju

Racionalizovati neefikasne subvencije za fosilna goriva kojima se podstiče rasipna potrošnja otklanjanjem tržišnih deformacija, u skladu sa nacionalnim okolnostima, između ostalog i kroz restrukturiranje sistema oporezivanja i fazno ukidanje štetnih subvencija tamo gde one postoje kako bi došao do izražaja njihov uticaj na životnu sredinu, uzimajući u obzir u potpunosti specifične potrebe i uslove zemalja u razvoju i svodeći na najmanju meru moguće negativne uticaje na njihov razvoj na način koji štiti siromašne i pogođene zajednice

indikatori

12.C.1 Iznos subvencija za fosilna goriva po jedinici BDP-a (proizvodnja i potrošnja) i kao udeo u ukupnim nacionalnim rashodima za fosilna goriva

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.