Fondacija

Centar za demokratiju

logo

Fondacija Centar za demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.

MISIJA:  ohrabrujemo i pokrećemo građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapređujemo ekonomska, socijalna i kulturna prava i borimo se za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog.

Osnivači Fondacije su relevantni i priznati stručnjaci u Srbiji – sociolozi, pravnici, filozofi, političari, umetnici ekonomisti, psiholozi  i medijski eksperti. FCD je prepoznat u javnosti po svojoj posvećenosti javnom dijalogu, izgradnji snažnih institucija i zalaganju za unapređenje i zaštitu ekonomskih i socijalnih prava, s posebnom naglaskom na radna prava. FCD je član mreže ALDA (Association of Local Democracy Agencies), Strazbur (FR), UN Global Compact, FEPS (Foundation of European Progressive Studies), Brisel (B); Ima potpisane sporazume o saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost; Koordinator je projekta Regional Youth Compact for Europe, koga čini konzorcijum od 14 organizacija u regionu Zapadnog Balkanda, Turske i Evropske unije.

Programski portfolio Centra za demokratiju čini tri programa: Evropske vrednosti i EU integracija; Rad, zapošljavanje i socijalna kohezija; i Javni dijalog:

Posvećen promociji evropskih vrednosti u Srbiji: Tokom 25 godina rada, FCD se zalaže za integraciju Srbije u EU, kroz osnaživanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaiteta za demokratiju, vladavinu prava i ljudska prava. FCD je član Programskog saveta NKEU; FCD kontinuirano razvija programe za mlade (Politeia, utičući na njihovo bolje razumevanje nacionalnih, regionalnih i evropskih politika, kroz seriju obrazovanih

Zastupanje snažnije socijalne dimenzije u procesu EU integracije: od sindikata preko poslodavaca, od univerzitetske zajednice preko civilnog društva, i kroz stalno unapređenje svoje ekspertize i iskustva u monitorinju ekonomskih i socijalnih prava u svetu brzih promena u ekonomiji, društvu i razvojnim perspektivama, FCD utiče na javne politike kroz predloge javnih politika, monitoring primene zakona, predloge za unapređenje pravnog i institutionalnog okvira. Koordinator je Radne grupe za Pregovaračko poglavlje 2 (slobodno kretarnje radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) u okviru Nacionlanog konventa za EU.

Promocija javnog dijaloga: FCD okuplja donosioce odluka, stručnjake, privrednike, novinare i društvene aktiviste radi razgovora o ključnim pitanjima razvoja i traženju dobrih rešenja za društvene, ekonomske i političke probleme. Dijalog u Centru je od 2007. u javnosti prepoznata FCD platforma za javni dijalog.

Saznajte više o Fondaciji centar za demokratiju na: centaronline.org.