Zdrav život i očuvanje zdravlja za sve ljude

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

3.1 smanjiti maternalnu smrtnost

Do 2030. smanjiti globalni odnos maternalne smrtnosti na manje od 70 na 100.000 živorođenih

Indikatori

3.1.1 Stopa maternalne smrtnosti

3.1.2 Procenat porođaja obavljenih uz nadzor obučenih zdravstvenih radnika

3.2 okončati sve smrtne slučajeve koji se mogu sprečiti kod dece mlađe od 5 godina

Do 2030. okončati smrtne slučajeve koji se mogu sprečiti kod novorođenčadi i dece mlađe od 5 godina, gde će sve zemlje imati za cilj smanjenje neonatalne smrtnosti na ne više od 12 na 1000 živorođenih i smrtnosti dece ispod 5 godina na ne više od 25 na 1000 živorođenih

Indikatori

3.2.1 Stopa smrtnosti dece ispod pet godina starosti

3.2.2 Stopa neonatalne smrtnosti

3.3 borba protiv zaraznih bolesti

Do 2030. okončati epidemije AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zanemarenih tropskih bolesti i boriti se protiv hepatitisa, bolesti koje se prenose vodom i ostalih zaraznih bolesti

Indikatori

3.3.1 Broj novih HIV infekcija na 1000 neinficiranih stanovnika, prema polu, starosti i određenim grupama stanovništva

3.3.2 Incidencija tuberkuloze na 100.000 stanovnika

3.3.3 Incidencija malarije na 1000 stanovnika

3.3.4 Incidencija Hepatitisa B na 100.000 stanovnika

3.3.5 Broj osoba kojima je potrebna intervencija protiv zanemarenih tropskih bolesti

3.4 smanjiti mortalitet od neprenosivih bolesti i promovisati mentalno zdravlje

Do 2030. smanjiti za jednu trećinu prevremeni mortalitet od neprenosivih bolesti kroz prevenciju i lečenje i promovisati mentalno zdravlje i blagostanje

Indikatori

3.4.1 Stopa smrtnosti koja se pripisuje kardio-vaskularnim bolestima, raku, dijabetesu ili hroničnim respiratornim bolestima

3.4.2 Stopa smrtnosti usled samoubistva

3.5 Preveniratii lečiti zloupotrebu supstanci

Pojačati prevenciju i lečenje od zloupotrebe supstanci, uključujući i zloupotrebu narkotika i štetnu upotrebu alkohola

Indikatori

3.5.1 Obuhvat uslugama tretmana za bolesti zavisnosti (farmakološkim, psiho-socijalnim, rehabilitacionim i reintegracionim)

3.5.2 Štetna upotreba alkohola, definisana prema nacionalnom kontekstu kao konzumacija alkohola po glavi stanovnika (starosti 15 i više godina) tokom kalendarske godine u litrima čistog alkohola

3.6 smanjiti broj smrtnih slučajeva i povreda u drumskom saobraćaju

Do 2020. prepoloviti broj smrtnih slučajeva i povreda u drumskom saobraćaju na globalnom nivou

Indikatori

3.6.1 Stopa smrtnosti usled povreda u drumskom saobraćaju

3.7 univerzalni pristup polnoj i reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti, planiranju porodice i obrazovanju

Do 2030. obezbediti univerzalni pristup uslugama koje se odnose na polnu i reproduktivnu zdravstvenu zaštitu uključujući planiranje porodice, informisanje i obrazovanje, kao i integraciju reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe

Indikatori

3.7.1 Udeo žena u reproduktivnom periodu (starosti 15-49 godina) koje svoje potrebe za planiranje porodice zadovoljavaju savremenim metodama

3.7.2 Stopa rađanja adolescentkinja (starosti 10-14 godina; starosti 15-19 godina) na 1000 žena iz te starosne grupe

3.8 Postići univerzalni obuhvat zdravstvenom zaštitom

Postići univerzalni obuhvat zdravstvenom zaštitom, uključujući zaštitu od finansijskog rizika, dostupnost kvalitetnih osnovnih zdravstvenih usluga i dostupnost bezbednih, delotvornih, kvalitetnih i jeftinih osnovnih lekova i vakcina za sve

Indikatori

3.8.1 Obuhvat osnovnim zdravstvenim uslugama (definisan kao prosečan obuhvat osnovnim uslugama na bazi praćenih intervencija koje uključuju reproduktivno zdravlje, zdravlje porodilja, novorođenčadi i dece, zarazne bolesti, nezarazne bolesti, kao i kapacitet i pristup uslugama, među opštom i najugroženijom populacijom)

3.8.2 Udeo stanovništva sa visokim troškovima po domaćinstvu za zdravstvenu zaštitu kao udeo ukupnih rashoda i prihoda domaćinstva

3.9 smanjiti smrtnost i oboljenja od opasnih hemikalija i zagađenja

Do 2030. značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva i oboljenja od opasnih hemikalija i zagađenja, i kontaminacije vazduha, vode i zemljišta

Indikatori

3.9.1 Stopa smrtnosti koja se pripisuje zagađenju domaćinstva i okolnog vazduha

3.9.2 Stopa smrtnosti koja se pripisuje nebezbednoj vodi, nebezbednoj sanitaciji i nedostatku higijene (izloženost nebezbednoj vodi, sanitaciji i higijeni – usluge WASH)

3.9.3 Stopa smrtnosti koja se pripisuje nenamernom trovanju

3.a primeniti szo okvirnu konvenciju o kontroli duvana

Pojačati primenu „Okvirne konvencije Svetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana“ u svim zemljama, prema potrebama

Indikatori

3.A.1 Uzrasno – standardizovana prevalencija trenutne upotrebe duvana kod osoba starosti 15 i više godina

3.b Podržati istraživanja, razvoj i univerzalnu dostupnost jeftinih vakcina i lekova

Podržati istraživanja i razvoj vakcina i lekova za prenosive i neprenosive bolesti koje primarno pogađaju zemlje u razvoju, obezbediti dostupnost jeftinih osnovnih lekova i vakcina u skladu sa „Deklaracijom iz Dohe o Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS) i javnom zdravlju“, kojom se potvrđuje pravo zemalja u razvoju da u potpunosti koriste odredbe „Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine“ koje se odnose na fleksibilnost u pogledu zaštite javnog zdravlja i, posebno, obezbeđuju dostupnost lekova za sve

Indikatori

3.B.1 Udeo ciljne populacije obuhvaćene svim vakcinama iz nacionalnog programa

3.B.2 Ukupna neto zvanična razvojna pomoć za medicinska istraživanja i osnovne sektore zdravstva

3.B.3 Udeo zdravstvenih ustanova koje imaju odgovarajuće esencijalne lekove dostupne i priuštive na održivoj osnovi

3.c povećati finansiranje zdravstva i pružiti podršku zdravstvenim radnicima u zemljama u razvoju

Značajno povećati finansiranje u oblasti zdravstva, kao i regrutovanje, razvijanje, obučavanje i zadržavanje zdravstvenih radnika u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju

Indikatori

3.C.1 Gustina i distribucija zdravstvenih radnika

3.d unaprediti sisteme za rano upozoravanje na globalne zdravstvene rizike

Jačati kapacitete svih zemalja, posebno zemalja u razvoju, za rano upozoravanje, smanjenje rizika i upravljanje nacionalnim i globalnim zdravstvenim rizicima

Indikatori

3.D.1 Kapaciteti za Međunarodne zdravstvene propise (IHR) i pripravnost za hitne medicinske usluge

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.