Bezbednost i održivost gradova i naselja

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

11.1 bezbedno i pristupačno stanovanje

Do 2030. osigurati da svi imaju pristup adekvatnom, bezbednom i pristupačnom stanovanju i osnovnim uslugama, unaprediti neuslovna naselja

indikatori

11.1.1 Udeo gradskog stanovništva koje živi u neuslovnim naseljima, neformalnim naseljima, ili neadekvatnim stambenim uslovima

11.2 priuštivi i održivi transportni sistemi

Do 2030. obezbediti pristup sigurnim, priuštivim, dostupnim i održivim transportnim sistemima za sve, poboljšati bezbednost na putevima, pre svega proširenjem javnog prevoza, s posebnom pažnjom na potrebe onih u stanjima ranjivosti, žena, dece, osoba sa invaliditetom i starijih lica

indikatori

11.2.1 Udeo stanovništva koje ima odgovarajući pristup javnom prevozu, prema polu, starosti i invaliditetu

11.3 inkluzivna i održiva urbanizacija

Do 2030. unaprediti inkluzivnu i održivu urbanizaciju i kapacitete za participativno, integrisano i održivo planiranje i upravljanje ljudskim naseljima u svim zemljama

indikatori

11.3.1 Odnos stope korišćenja zemljišta i stope rasta stanovništva

11.3.2 Udeo gradova koji imaju strukture za direktno učešće civilnog društva u urbanom planiranju i upravljanju koje funkcionišu redovno i na demokratski način

11.4 zaštititi svetsku kulturnu i prirodnu baštinu

Pojačati napore da se zaštiti i očuva svetska kulturna i prirodna baština

indikatori

11.4.1 Ukupni rashodi (javni i privatni) po glavi stanovnika za očuvanje, zaštitu i konzervaciju celokupne kulturne i prirodne baštine, prema vrstama baštine (kulturna, prirodna, mešovita, i proglašena centrom svetske baštine), nivou upravljanja (nacionalni, regionalni i lokalni/opštinski), vrsti rashoda (operativni/investicioni troškovi) i vrsti privatnog finansiranja (donacije u naturi, privatni neprofitni sektor ili sponzorstvo)

11.5 smanjiti štetne posledice prirodnih katastrofa

Do 2030. značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva, broj ugroženih ljudi i direktne ekonomske gubitke u odnosu na globalni bruto domaći proizvod izazvan katastrofama, uključujući i one povezane sa vodom, usmeravajući pažnju na zaštitu siromašnih i onih u stanjima ranjivosti

indikatori

11.5.1 Broj smrtnih slučajeva, nestalih lica i lica direktno pogođenih katastrofama na 100.000 stanovnika

11.5.2 Direktni ekonomski gubici u odnosu na globalni BDP, oštećenja na ključnim infrastrukturama i broj prekida osnovnih usluga usled katastrofa

11.6 smanjiti negativan uticaj gradova na životnu sredinu

Do 2030. smanjiti negativan uticaj gradova na životnu sredinu meren po glavi stanovnika, sa posebnom pažnjom na kvalitet vazduha i upravljanje otpadom na opštinskom i drugim nivoima

indikatori

11.6.1 Udeo komunalnog čvrstog otpada koji se redovno prikuplja i koji se na odgovarajući način odlaže u ukupnoj količini generisanog komunalnog čvrstog otpada, po gradovima
11.6.2 Prosečne srednje vrednosti suspendovanih čestica (npr. PM2.5 i PM10) u gradovima (ponderisan broj stanovnika)

11.7 omogućiti pristup bezbednim i inkluzivnim zelenim i javnim površinama

Do 2030. omogućiti univerzalni pristup bezbednim, inkluzivnim i pristupačnim zelenim i javnim površinama, posebno za žene i decu, starija lica i osobe sa invaliditetom

indikatori

11.7.1 Prosečan udeo otvorenih javnih površina u izgrađenim površinama prostorima gradova, prema polu, starosti i invaliditetu

11.7.2 Udeo osoba koje su žrtve fizičkog ili seksualnog uznemiravanja, prema polu, starosti, invaliditetu, i mestu dešavanja, tokom prethodnih 12 meseci

11.a snažno nacionalno i regionalno razvojno planiranje

Podržati pozitivne ekonomske, socijalne i ekološke veze između urbanih, perifernih i ruralnih oblasti osnaživanjem nacionalnog i regionalnog razvojnog planiranja

INDIKATORI

11.A.1 Udeo stanovništva koje živi u gradovima koji sprovode urbanističke i razvojne planove u koje su integrisane projekcije broja stanovnika i potrebnih resursa, prema veličini gradova

11.b primeniti politike za inkluziju, efikasnost resursa i smanjenje rizika od katastrofa

Do 2020. značajno povećati broj gradova i ljudskih naselja koji usvajaju i primenjuju integrisane politike i planove usmerene ka inkluziji, efikasnosti resursa, ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama, otpornosti na elementarne nepogode, takođe razviti i primeniti, u skladu sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od budućih katastrofa 2015 – 2030, holističko upravljanje rizicima od elementarnih nepogoda na svim nivoima

indikatori

11.B.1 Broj zemalja koje usvajaju i primenjuju nacionalne strategije smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030. godine

11.B.2 Udeo lokalnih samouprava koje usvajaju i sprovode strategije za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou u skladu sa nacionalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa

11.c Podržati najmanje razvijene zemlje u izgradnji održivih i otpornih zgrada

Podržati najmanje razvijene zemlje, između ostalog i kroz finansijsku i tehničku pomoć, u izgradnji održivih i otpornih zgrada koristeći lokalne materijale

indikatori

11.C.1 Udeo finansijske podrške najmanje razvijenim zemljama koja se dodeljuje za izgradnju i rekonstrukciju održivih, otpornih i resursno-efikasnih objekata uz korišćenje lokalnih materijala

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.