Čista pijaća voda i bolji sanitarni uslovi

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

6.1 bezbedna i priuštiva pijaća voda

Do 2030. postići univerzalan i jednak pristup bezbednoj i priuštivoj pijaćoj vodi za sve

indikatori

6.1.1 Udeo stanovništva koje koristi pijaću vodu iz sistema kojima se bezbedno upravlja

6.2 okončati praksu defekaciju na otvorenom i obezbediti sanitarne i higijenske uslove

Do 2030. postići adekvatan i jednak pristup sanitarnim i higijenskim uslovima za sve, kao i okončanje prakse obavljanja defekacije na otvorenom, uz obraćanje posebne pažnje na potrebe žena i devojčica, odnosno onih u stanjima ranjivosti

indikatori

6.2.1 Udeo stanovništva koje koristi usluge sanitacije kojima se bezbedno upravlja, uključujući pranje ruku sapunom i vodom

6.3 unaprediti kvalitet vode, obradu otpadnih voda i bezbednu ponovnu upotrebu

Do 2030. unaprediti kvalitet vode smanjenjem zagađenja, eliminisati odlaganje i na najmanju moguću meru svesti ispuštanje opasnih hemikalija i materija, prepoloviti udeo neprečišćenih otpadnih voda i značajno povećati recikliranje i bezbednu ponovnu upotrebu na globalnom nivou

indikatori

6.3.1 Udeo otpadnih voda koje se bezbedno prečišćavaju

6.3.2 Udeo vodnih tela koja imaju dobar status vode

6.4 povećati efikasnost korišćenja vode i obezbediti snabdevanje slatkom vodom

Do 2030. bitno povećati efikasnost korišćenja vode u svim sektorima i obezbediti održivu eksploataciju vode i snabdevanje slatkom vodom kako bi se odgovorilo na nestašicu vode i u znatnoj meri smanjio broj ljudi koji se suočavaju sa nestašicom vode

indikatori

6.4.1 Promene u efikasnosti korišćenja voda tokom vremena

6.4.2. Nivo eksploatacije voda (vodni stres): udeo ukupno zahvaćenih vodnih resursa u ukupno raspoloživim vodnim resursima

6.5 sprovesti integrisano upravljanje vodnim resursima

Do 2030. sprovesti integrisano upravljanje vodnim resursima na svim nivoima, uključujući kroz prekograničnu saradnju, ako je to potrebno

indikatori

6.5.1 Stepen primene integrisanog upravljanja vodnim resursima (0-100)

6.5.2 Udeo područja pod prekograničnim slivovima i sa operativnim aranžmanima za saradnju u oblasti voda

6.6. zaštititi i obnoviti vodno povezane ekosisteme

Do kraja 2020. zaštita i obnova vodno povezanih ekosistema, uključujući planine, šume, plavna zemljišta, reke, izdane (akvifere) i jezera

indikatori

6.6.1 Promene u obimu vodnih ekosistema tokom vremena

6.a proširiti podršku zemljama u razvoju u oblasti vodosnabdevanja i sanitacije

Do 2030. proširiti međunarodnu saradnju sa zemljama u razvoju i podršku tim zemljama u stvaranju kapaciteta za aktivnosti i programe vezane za vodosnabdevanje i sanitaciju, uključujući prikupljanje vode, desalinaciju, efikasno korišćenje vode, tretman otpadnih voda, recikliranje i tehnologije ponovne upotrebe vode

indikatori

6.A.1 Iznos zvanične razvojne pomoći usmerene na vodosnabdevanje i sanitaciju koji je deo vladinog usklađenog plana potrošnje

6.b Podržati lokalno učešće u upravljanju vodosnabdevanjem i sanitacijom

Podržati i pojačati učešće lokalnih zajednica u unapređivanju upravljanja vodosnabdevanjem i sanitacijom

indikatori

6.B.1 Udeo jedinica lokalne samouprave sa uspostavljenim i operativnim politikama i procedurama za učešće lokalnih zajednica u upravljanju vodosnabdevanjem i sanitacijom

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.