Očuvanje i održivo korišćenje vodenog sveta

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

14.1 smanjiti zagađivanje mora

Do 2025. sprečiti i značajno smanjiti sve načine zagađivanja mora, a posebno onih aktivnosti koje dolaze sa kopna, uključujući morske otpatke i zagađenje nutrijenata

indikatori

14.1.1 Indeks obalske eutrofikacije i gustine plutajućeg plastičnog otpada

14.2 zaštititi i obnoviti ekosisteme

Do 2020. zaštititi i održivo upravljati morskim i obalskim ekosistemima kako bi se izbegli značajni negativni uticaji, uključujući jačanje njihove prilagodljivosti, i preduzeti aktivnosti za njihovu obnovu kako bi okeani postali zdravi i produktivni

indikatori

14.2.1 Udeo nacionalnih ekskluzivnih ekonomskih zona kojima se upravlja korišćenjem pristupa zasnovanih na ekosistemu

14.3 Smanjiti acidifikaciju okeana

Smanjiti i baviti se uticajem acidifikacije na okean, uključujući i unapređenu naučnu saradnju na svim nivoima

indikatori

14.3.1 Prosečna kiselost mora (pH) merena na dogovorenom setu reprezentativnih stanica za uzorkovanje

14.4 održivi ribolov

Do 2020. delotvorno regulisati eksploataciju ribe i okončati prekomerni ribolov, kao i nezakonit, neprijavljen i neregulisan ribolov, odnosno destruktivne ribarske prakse, i primeniti naučno zasnovane planove upravljanja kako bi se obnovile zalihe riba u najkraćem mogućem roku, bar do nivoa na kojima se može proizvesti maksimalni održivi prinos koji je određen njihovim biološkim karakteristikama

indikatori

14.4.1 Udeo ribljeg fonda u okvirima biološki održivih nivoa

14.5 očuvati obalske i morske oblasti

Do 2020. očuvati najmanje 10% obalskih i morskih oblasti, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim zakonima i na osnovu najboljih postojećih naučnih informacija

indikatori

14.5.1 Obuhvat zaštićenih područja u odnosu na morska područja

14.6 okončati subvencije koje doprinose prekomernom ribolovu

Do 2020. zabraniti određene oblike subvencija za ribarstvo koje doprinose prekomernom kapacitetu ribara i prekomernom ribolovu, ukinuti subvencije koje doprinose nezakonitom, neprijavljenom i neregulisanom ribolovu i uzdržavati se od uvođenja novih sličnih subvencija, uvažavajući da adekvatan, poseban, efikasan i diferencijalni tretman za zemlje u razvoju i najmanje razvijene zemlje treba da bude integralni deo pregovora o subvencijama za ribarsku proizvodnju Svetske trgovinske organizacije

indikatori

14.6.1 Stepen sprovođenja međunarodnih instrumenata usmerenih na borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova

14.7 uvećati ekonomsku korist od održivog korišćenja morskih resursa

Do 2030. uvećati ekonomsku korist za male ostrvske države u razvoju i najmanje razvijene zemlje na osnovu održivog korišćenja morskih resursa, između ostalog i kroz održivo upravljanje ribarstvom, vodoprivredom i turizmom

indikatori

14.7.1 Održivi ribnjaci kao udeo u BDP-u malih ostrvskih država u razvoju, najmanje razvijenih zemalja i svih zemalja

14.a Povećati naučno znanje, istraživanja i tehnologiju sa ciljem zdravih okeana

Povećati naučno znanje, razviti istraživačke kapacitete i prenositi pomorsku tehnologiju, uzimajući u obzir „Kriterijume i smernice Međuvladine okeanografske komisije za prenos pomorske tehnologije“, kako bi se poboljšalo zdravlje okeana i unapredio doprinos razvoju morskog biodiverziteta zemalja u razvoju, posebno malih ostrvskih država u razvoju i najmanje razvijenih zemalja

indikatori

14.A.1 Udeo ukupnog razvojnog budžeta raspoređenog za istraživanja u oblasti morskih tehnologija

14.b podržati male ribare

Obezbediti pristup morskim resursima i tržištima za male profesionalne ribare

indikatori

14.B Obezbediti pristup morskim resursima i tržištima za male profesionalne ribare

14.c primeniti međunarodne zakone o morima

Unaprediti očuvanje i održivo korišćenje okeana i njihovih resursa primenom međunarodnog prava, kao što je navedeno u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravu mora, koja pruža pravni okvir za očuvanje i održivo korišćenje okeana i njihovih resursa, kako stoji u stavu 158 „Budućnost koju želimo“

indikatori

14.C.1 Broj zemalja koje ostvaruju napredak u ratifikaciji, prihvatanju i sprovođenju instrumenata koji se odnose na okeane, kroz zakonske, političke, i institucionalne okvire, a koji služe sprovođenju međunarodnog prava, kako predviđa Konvencija Ujedinjenih nacija o pomorskom pravu, za očuvanje i održivu upotrebu okeana i njihovih resursa

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.