Mir, pravda i pouzdane institucije

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

16.1 Svuda značajno smanjiti nasilje

Svuda značajno smanjiti sve oblike nasilja i sa njima povezane stope smrtnih slučajeva

indikatori

16.1.1 Broj žrtava namernih ubistava na 100.000 stanovnika, prema polu i starosti

16.1.2 Broj smrtnih slučajeva uzrokovanih konfliktima na 100.000 stanovnika, prema polu, starosti i uzroku

16.1.3 Udeo stanovništva koje je tokom prethodnih 12 meseci bilo izloženo fizičkom, psihološkom ili seksualnom nasilju

16.1.4 Udeo stanovništva koje se oseća bezbedno da se kreće sâmo u blizini mesta gde živi

16.2 zaštititi decu od zloupotreba, eksploatacije, trgovine i nasilja

Okončati zloupotrebu, eksploataciju, trgovinu i sve oblike nasilja i torture nad decom

indikatori

16.2.1 Udeo dece starosti 1-17 godina koja su tokom proteklog meseca iskusila bilo kakvo fizičko kažnjavanje i/ili psihološku agresiju od strane staratelja

16.2.2 Broj žrtava trgovine ljudima na 100.000 stanovnika, prema polu, starosti i obliku eksploatacije

16.2.3 Udeo mladih žena i muškaraca starosti 18‑29 koji su do uzrasta od 18 godina bili izloženi seksualnom nasilju

16.3 Promovisati vladavinu prava i osigurati jednak pristup pravdi

Promovisati vladavinu prava na nacionalnom i međunarodnom nivou i osigurati jednak pristup pravdi za sve

indikatori

16.3.1 Udeo žrtava nasilja u prethodnih 12 meseci koje su prijavile svoju viktimizaciju nadležnim organima ili drugim zvanično priznatim mehanizmima za rešavanje konflikta

16.3.2 Neosuđeni pritvorenici kao udeo sveukupne zatvorske populacije

16.4 boriti se protiv organizovanog kriminala i nezakonitih tokova novca i oružja

Do 2030. značajno smanjiti nezakonite tokove novca i oružja, poboljšati pronalaženje i vraćanje ukradene imovine i boriti se protiv svih oblika organizovanog kriminala

indikatori

16.4.1 Ukupan iznos dolaznih i odlaznih nezakonitih finansijskih tokova (u tekućoj vrednosti USD)

16.4.2 Udeo zaplenjenog, pronađenog i predatog oružja za koje su nadležni organi utvrdili nezakonito poreklo ili kontekst u skladu sa međunarodnim instrumentima

16.5 Značajno smanjiti korupciju i podmićivanje

Značajno smanjiti korupciju i podmićivanje u svim njihovim pojavnim oblicima

indikatori

16.5.1 Udeo lica koja su imala najmanje jedan kontakt sa javnim službenikom i koja su dala mito javnom službeniku, ili od kojih je javni službenik tražio mito tokom prethodnih 12 meseci

16.5.2 Udeo privrednih subjekata koji su imali najmanje jedan kontakt sa javnim službenikom i koji su dali mito javnom službeniku, ili od kojih je javni službenik tražio mito tokom prethodnih 12 meseci

16.6 Razviti delotvorne, odgovorne i transparentne institucije

Razviti delotvorne, odgovorne i transparentne institucije na svim nivoima

indikatori

16.6.1 Primarni državni rashodi kao udeo u originalno odobrenom budžetu, po sektorima (ili po budžetskim linijama ili nečem sličnom)

16.6.2 Udeo stanovništva koje je zadovoljno svojim poslednjim iskustvom sa javnim službama

16.7 Osigurati odgovorno, inkluzivno i reprezentativno donošenje odluka

Osigurati odgovorno, inkluzivno, participativno i reprezentativno donošenje odluka na svim nivoima

indikatori

16.7.1 Udeo različitih pozicija/položaja u nacionalnim i lokalnim javnim institucijama, uključujući (a) zakonodavstvo; (b) javne usluge; i (c) pravosuđe, u odnosu na nacionalnu distribuciju, prema polu, starosti, invaliditetu i grupama stanovništva

16.7.2 Udeo stanovništva koje smatra da je proces donošenja odluka inkluzivan i odgovara na potrebe, prema polu, starosti, invaliditetu ili populacionim grupama

16.8 osnažiti učešće u institucijama globalnog upravljanja

Proširiti i povećati učešće zemalja u razvoju u institucijama globalnog upravljanja

indikatori

16.8.1 Udeo članova i glasačkih prava zemalja u razvoju u međunarodnim organizacijama

16.9 obezbediti univerzalni zakonski identitet

Do 2030. za sve obezbediti zakonski identitet, uključujući registraciju prilikom rođenja

indikatori

16.9.1 Udeo dece starosti do 5 godina čije je rođenje upisano u matične knjige koje vodi nadležni organ, prema starosti

16.10 Osigurati javni pristup informacijama i zaštitu osnovnih sloboda

Osigurati javni pristup informacijama i zaštitu osnovnih sloboda, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim sporazumima

indikatori

16.10.1 Broj potvrđenih slučajeva ubistava, otmica, prisilnog nestanka, arbitrarnog pritvaranja ili torture novinara, medijskog osoblja, članova sindikata ili branilaca ljudskih prava tokom prethodnih 12 meseci

16.10.2 Broj država koje usvajaju i sprovode ustavne, zakonske i/ili političke garancije za pristup informacijama od javnog značaja

16.a Osnažiti nacionalne institucije za sprečavanje nasilja i borbu protiv terorizma i kriminala

Osnažiti relevantne nacionalne institucije, između ostalog i preko međunarodne saradnje, za izgradnju kapaciteta na svim nivoima, posebno u zemljama u razvoju, radi sprečavanja nasilja i borbe protiv terorizma i kriminala

indikatori

16.A.1 Postojanje nezavisnih nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u skladu sa Pariskim načelima

16.b Promovisati i sprovoditi nediskriminatorske zakone i politike

Promovisati i sprovoditi nediskriminatorske zakone i politike radi postizanja održivog razvoja

indikatori

16.B.1 Udeo stanovništva koje je izjavilo da se lično osećalo diskriminisanim ili zlostavljanim tokom prethodnih 12 meseci po osnovi diskriminacije koja je zabranjena prema međunarodnom pravu ljudskih prava

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.