Hitna akcija protiv klimatskih promena i njenih posledica

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

13.1 Osnažiti otpornost i adaptivni kapacitet u odnosu na katastrofe vezane za klimatske promene

Osnažiti otpornost i adaptivni kapacitet na opasnosti povezane sa klimatskim uslovima i prirodnim katastrofama u svim zemljama

indikatori

13.1.1 Broj smrtnih slučajeva, nestalih lica i lica direktno pogođenih katastrofama na 100.000 stanovnika

13.1.2 Broj zemalja koje usvajaju i primenjuju nacionalne strategije smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030. godine

13.1.3 Udeo lokalnih samouprava koje usvajaju i sprovode strategije za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou u skladu sa nacionalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa

13.2 Integrisati mere vezane za klimatske promene u politike i planiranje

Integrisati mere vezane za klimatske promene u nacionalne politike, strategije i planiranje

indikatori

13.2.1 Broj zemalja koje su izvestile o uspostavljanju ili operacionalizaciji integrisanih politika/strategija/planova koji povećavaju sposobnosti da se prilagode negativnim uticajima klimatskih promena, podstiču otpornost na klimatske promene i razvoj sa niskim emisijama gasova sa efektom staklene bašte na način koji ne ugrožava proizvodnju hrane (uključujući nacionalni plan adaptacije, nacionalno utvrđene doprinose, nacionalne komunikacije, dvogodišnje ažurirane izveštaje ili drugo)

13.3 povećavati znanje i kapacitete za hvatanje u koštac sa klimatskim promenama

Poboljšati obrazovanje, podizanje svesti i ljudske i institucionalne kapacitete za ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje, smanjenje njihovog uticaja i rano upozoravanje

indikatori

13.3.1 Broj zemalja koje su integrisale pitanja ublažavanja, prilagođavanja, smanjenja uticaja i ranog upozoravanja u kurikulume (nastavni planovi i programi) za osnovno, srednje i visoko obrazovanje

13.3.2 Broj zemalja koje su izvestile o izgradnji institucionalnih, sistemskih i pojedinačnih kapaciteta za sprovođenje prilagođavanja, ublažavanja i transfera tehnologije i razvojnih aktivnosti

13.a Primeniti okvir UN konvencije o klimatskim promenama

Primeniti obavezu koju su preuzele razvijene zemlje potpisnice „Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama“ u cilju prikupljanja 100 milijardi dolara godišnje do 2020. iz svih izvora za potrebe zemalja u razvoju u kontekstu značajnih aktivnosti na ublažavanju negativnih uticaja klimatskih promena i transparentnosti primene, te u potpunosti operacionalizovati Zeleni klimatski fond kroz njegovu kapitalizaciju, što je pre moguće

indikatori

13.A.1 Iznos prikupljenih USD na godišnjem nivou od 2020-2025. godine radi dostizanja preuzete obaveze od 100 milijardi USD

13.b Promovisati mehanizme za podizanje kapaciteta za planiranje i upravljanje

Promovisati mehanizme za podizanje kapaciteta za delotvorno planiranje i upravljanje u vezi sa klimatskim promenama u najmanje razvijenim zemljama, i malim ostrvskim državama u razvoju, što podrazumeva i fokusiranje na žene i mlade, odnosno na lokalne i marginalizovane zajednice

indikatori

13.B.1 Broj najmanje razvijenih zemalja i malih ostrvskih država u razvoju koje dobijaju specijalizovanu podršku, kao i iznos podrške, uključujući finansije, tehnologiju i izgradnju kapaciteta, za mehanizme podizanja kapaciteta za delotvorno planiranje i upravljanje u vezi sa klimatskim pitanjima, uključujući naglasak na žene, mlade i lokalne i marginalizovane zajednice

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.