Održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

8.1 održiv ekonomski rast

Održati ekonomski rast po glavi stanovnika u skladu sa nacionalnim okolnostima, a u najmanje razvijenim zemaljama održati rast bruto domaćeg proizvoda na nivou od najmanje 7% godišnje

indikatori

8.1.1 Godišnja stopa rasta realnog BDP-a po glavi stanovnika

8.2 diversifikacija, inovacije i nadogradnja u službi ekonomske produktivnosti

Postizanje viših nivoa ekonomske produktivnosti kroz diversifikaciju, tehnološku nadogradnju i inovacije, uključujući fokusiranje na radno intenzivne i visoko profitabilne sektore

indikatori

8.2.1 Godišnja stopa rasta BDP-a po zaposlenom

8.3 Promovisati politike koje podržavaju stavaranje poslova i rast preduzeća

Promovisati razvojno orijentisane politike koje podržavaju produktivne aktivnosti, stvaranje dostojanstvenih poslova, preduzetništvo, kreativnost i inovativnost i podsticati formalizaciju i rast mikropreduzeća, odnosno malih i srednjih preduzeća, uključujući i pristup finansijskim uslugama

indikatori

8.3.1 Udeo neformalne zaposlenosti u nepoljoprivrednim delatnostima, prema polu

8.4 unaprediti efikasnost resursa u potrošnji i proizvodnji

Progresivno unaprediti, do 2030, globalnu efikasnost resursa u potrošnji i proizvodnji i uložiti napore da se ekonomski rast razdvoji od degradacije životne sredine u skladu sa 10-godišnjim okvirom programa održive potrošnje i proizvodnje, uz vodeću ulogu razvijenih zemalja

indikatori

8.4.1 Materijalni otisak, materijalni otisak po glavi stanovnika, i materijalni otisak po BDP-u

8.4.2 Domaća potrošnja materijala, domaća potrošnja materijala po glavi stanovnika, i domaća potrošnja materijala po BDP-u

8.5 puna zaposlenost i jednaka plata za rad jednake vrednosti

Do 2030. postići punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve žene i muškarce, uključujući i mlade ljude i osobe sa invaliditetom, kao i jednaku platu za rad jednake vrednosti

indikatori

8.5.1 Prosečna zarada žena i muškaraca po satu, prema zanimanju, starosti i invaliditetu

8.5.2 Stopa nezaposlenosti, prema polu, starosti i invaliditetu

8.6 promovisati zapošljavanje, obrazovanje i obučavanje mladih

Do 2020. bitno smanjiti udeo mladih koji nisu zaposleni niti u procesu obrazovanja ili obuke

indikatori

8.6.1 Udeo mladih (starosti 15-24 godine) koji nisu obuhvaćeni obrazovanjem, zaposlenošću ili obukom

8.7 iskoreniti savremeno ropstvo, trgovinu ljudima i dečiji rad

Preduzimanje hitnih i efikasnih mera za iskorenjivanje prisilnog rada; okončati savremeno ropstvo i trgovinu ljudima i obezbediti zabranu i otklanjanje najgorih oblika dečijeg rada, uključujući regrutovanje i korišćenje dece vojnika, a do 2025. okončati dečiji rad u svim njegovim oblicima

indikatori

8.7.1 Udeo i ukupan broj dece starosti 5‑17 godina koja su uključena u dečiji rad, prema polu i starosti

8.8 Zaštititi radna prava i promovisati bezbedno radno okruženje

Zaštititi radna prava i promovisati bezbedno i sigurno radno okruženje za sve radnike, uključujući radnike migrante, a posebno žene migrante, i one koji rade opasne poslove

indikatori

8.8.1 Stope učestalosti smrtnih i ne-smrtnih povreda na radu, prema polu i migrantskom statusu

8.8.2 Stepen usaglašenosti radnih prava na nacionalnom nivou (pravo na udruživanje i kolektivno pregovaranje) sa dokumentima Međunarodne organizacije rada (ILO) i nacionalnog zakonodavstva, prema polu i migratornom statusu

8.9 promovisati blagotvoran i održiv turizam

Do 2030. osmisliti i primeniti politike za promovisanje održivog turizma koji stvara radna mesta i promoviše lokalnu kulturu i proizvode

indikatori

8.9.1 Direktan BDP iz turizma kao udeo u ukupnom BDP-u i u stopi rasta

8.9.2 Udeo radnih mesta u održivoj turističkoj delatnosti u odnosu na ukupan broj radnih mesta u turizmu

8.10 univerzalni pristup bankarskim, osiguravajućim i finansijskim uslugama

Jačati kapacitete domaćih finansijskih institucija kako bi se podsticala i širila dostupnost bankarskih, osiguravajućih i finansijskih usluga za sve

indikatori

8.10.1 (a) Broj filijala komercijalnih banaka na 100.000 odraslih stanovnika i (b) automatizovanih bankomata (ATM) na 100.000 odraslih

8.10.2 Udeo odraslih stanovnika (15 godina i stariji) koji imaju račun kod banke ili neke druge finansijske institucije ili kod provajdera mobilnih novčanih usluga

8.a Povećati podršku „Pomoći za trgovinu“

Povećati podršku „Pomoći za trgovinu“ za zemlje u razvoju, posebno za najmanje razvijene zemlje, između ostalog i preko „Unapređenog integrisanog okvira za pitanja trgovinsko-tehničke pomoći najmanje razvijenim zemljama“

indikatori

8.A.1 Preuzete obaveze i isplate u okviru Pomoći za trgovinu

8.b razviti globalnu strategiju za zapošljavanje mladih

Do 2020. razviti i operacionalizovati globalnu strategiju za zapošljavanje mladih i primeniti „Globalni pakt za zapošljavanje“ Međunarodne organizacije rada

indikatori

8.B.1 Postojanje razvijene i operacionalizovane nacionalne strategije za zapošljavanje mladih, kao zasebne strategije ili zasebnog dela u okviru nacionalne strategije zapošljavanja

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.