Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i devojčica

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

5.1 okončati diskriminaciju žena i devojčica

Okončati svuda i sve oblike diskriminacije žena i devojčica

indikatori

5.1.1 Da li postoji pravni okvir koji promoviše, sprovodi i prati ravnopravnost i zabranu diskriminacije po osnovu pola

5.2 eliminisati sve oblike nasilja i eksploatacije žena i devojčica

Eliminisati sve oblike nasilja nad svim ženama i devojčicama u javnoj i privatnoj sferi, uključujući trgovinu ljudima, seksualne i druge oblike eksploatacije

indikatori

5.2.1 Udeo žena i devojčica starosti 15 i više godina koje su ili koje su bile u partnerskim vezama izložene fizičkom, seksualnom, ili psihološkom nasilju od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera tokom proteklih 12 meseci, prema vrsti nasilja i starosti

5.2.2 Udeo žena i devojčica starosti 15 i više godina koje su bile izložene seksualnom nasilju od strane osoba koje nisu bile njihov intimni partner tokom proteklih 12 meseci, prema starosti i mestu dešavanja

5.3 eliminisati dečije brakove i genitalno sakaćenje

Eliminisati sve štetne prakse kao što su dečiji, rani i prisilni brakovi i sakaćenje ženskih genitalija

indikatori

5.3.1 Udeo žena starosti 20-24 godine koje su prvi put stupile u brak ili vanbračnu zajednicu pre 15. godine i pre 18. godine

5.3.2 Udeo žena i devojčica starosti 15-49 godina koje su bile izložene genitalnom sakaćenju, prema starosti

5.4 vrednovati neplaćenu brigu i staranje i promovisati zajedničku odgovornost u domaćinstvu

Prepoznati i vrednovati neplaćeni rad, brigu i staranje u domaćinstvu, kroz obezbeđivanje javnih usluga, infrastrukture i politike socijalne zaštite, i kroz promovisanje zajedničke odgovornosti u domaćinstvu i porodici, na nacionalno prikladan način

indikatori

5.4.1 Udeo vremena koje se provodi u obavljanju neplaćenih poslova u domaćinstvu i brizi za druge – predlog da bude: brizi o drugima, prema polu, starosti i tipu naselja

5.5 obezbediti puno učešće u rukovođenju i donošenju odluka

Obezbediti da žene u potpunosti i efektivno učestvuju i imaju jednake mogućnosti za rukovođenje na svim nivoima donošenja odluka u političkom, privrednom i javnom životu

indikatori

5.5.1 Udeo žena u (a) nacionalnim parlamentima i (b) lokalnim samoupravama

5.5.2 Udeo žena na rukovodećim položajima

5.6 univerzalan pristup reproduktivnom zdravlju i pravima

Obezbediti univerzalan pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava, kako je dogovoreno u skladu sa „Programom akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju“ i „Pekinškom platformom za akciju“, odnosno sa dokumentima koji su nastali kao rezultat njihovih analitičkih konferencija

indikatori

5.6.1 Udeo žena starosti 15-49 godina koje samostalno donose odluke zasnovane na informacijama o seksualnim odnosima, upotrebi kontracepcije i brizi za reproduktivno zdravlje

5.6.2 Broj država koje imaju zakone i propise koji garantuju pun i jednak pristup ženama i muškarcima starosti 15 i više godina, brizi za seksualno i reproduktivno zdravlje, informacijama i edukaciji

5.a jednaka prava na ekonomske resurse, vlasništvo i finansijske usluge

Sprovesti reforme kako bi žene dobile jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljištem i ostalim oblicima svojine, finansijskim uslugama, nasledstvu i prirodnim resursima, u skladu sa nacionalnim zakonima

indikatori

5.A.1 (a) Udeo poljoprivrednog stanovništva koje ima vlasništvo ili obezbeđena prava na poljoprivrednom zemljištu, prema polu; i (b) udeo žena među vlasnicima ili nosiocima prava na poljoprivrednom zemljištu, prema vrsti vlasništva ili prava

5.A.2 Udeo država u kojima pravni okvir (uključujući i običajno pravo) garantuje ženama jednaka prava na vlasništvo nad zemljištem i/ili kontrolu nad zemljištem

5.b promovisati osnaživanje žena kroz tehnologiju

Povećati upotrebu inovativnih tehnologija, posebno informacionih i komunikacionih tehnologija, kako bi se promovisalo osnaživanje žena

indikatori

5.B.1 Udeo osoba koje poseduju mobilni telefon, prema polu

5.c Usvojiti i osnažiti politiku i provodivo zakonodavstvo za rodnu ravnopravnost

Usvojiti i osnažiti dobru politiku i provodivo zakonodavstvo za promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica na svim nivoima

indikatori

5.C.1 Udeo država koje poseduju sisteme za praćenje i raspoređivanje javnih rashoda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.