Iskorenjivanje gladi, kvalitetna ishrana i održiva poljoprivreda

  • Otkrijte šta sve želimo da postignemo
  • Kliknite na svaki od ciljeva i saznajte kako merimo njihovo ostvarivanje

2.1 univerzalni pristup bezbednoj, nutritivnoj i dovoljnoj ishrani

Do 2030. okončati glad i osigurati pristup bezbednoj, nutritivnoj i dovoljnoj ishrani tokom cele godine svim ljudima, a posebno siromašnima i licima u stanjima ranjivosti, uključujući odojčad

Indikatori

2.1.1 Prevalencija neuhranjenosti

2.1.2.Prevalencija umerene ili teške nesigurnosti hrane kod stanovništva, prema Skali iskustva sa nesigurnošću hrane (FIES)

2.2 okončati sve oblike neuhranjenosti

Do 2030. okončati sve oblike neuhranjenosti, uz postizanje, do 2025. godine, međunarodno dogovorenih ciljeva koji se odnose na zaostajanje u rastu i težine u odnosu na visinu kod dece mlađe od 5 godina, i usmeriti pažnju na nutritivne potrebe adolescentkinja, trudnica i dojilja te starijih lica

Indikatori

2.2.1 Prevalencija zaostajanja u rastu (visina za uzrast <-2 standardne devijacije od srednje vrednosti prema standardima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za rast dece), među decom do 5 godina

2.2.2 Prevalencija neuhranjenosti (težina prema visini >+2 ili <-2 standardne devijacije od srednje vrednosti prema standardima SZO za rast dece) među decom do 5 godina, prema vrstama (mršavost ili gojaznost)

2.3 udvostručiti poljoprivrednu produktivnost i prihode malih proizvođača hrane

Do 2030. udvostručiti poljoprivrednu produktivnost i prihode malih proizvođača hrane, a posebno žena, autohtonih naroda, porodičnih poljoprivrednih proizvođača, stočara i ribara, kroz bezbedan i jednak pristup zemljištu, drugim proizvodnim resursima i podacima, saznanjima, finansijskim uslugama, tržištima i mogućnostima za ostvarivanje dodatne vrednosti, odnosno za zapošljavanje van poljoprivrede

Indikatori

2.3.1 Obim proizvodnje prema jedinici radne snage po vrstama poljoprivrednog/pastoralnog/šumarskog preduzeća

2.3.2 Prosečni prihod malih proizvođača hrane, prema polu i starosedelačkom statusu

2.4 održivi sistemi za proizvodnju hrane i otporne poljoprivredne prakse

Do 2030. obezbediti održive sisteme za proizvodnju hrane i primeniti otporne poljoprivredne prakse za povećanje produktivnosti i proizvodnje, koje pomažu u održavanju ekosistema, koje jačaju kapacitet za prilagođavanje klimatskim promenama, ekstremnim vremenskim uslovima, sušama, poplavama i ostalim katastrofama, i koje progresivno poboljšavaju kvalitet zemljišta i tla

Indikatori

2.4.1 Udeo poljoprivrednog zemljišta pod produktivnom i održivom poljoprivredom

2.5 održavati genetsku raznolikost semena pri proizvodnji hrane

Do 2020. održavati genetsku raznolikost semena, kultivisanih biljaka i uzgajanih i domaćih životinja, odnosno njihovih srodnih divljih vrsta, između ostalog i preko pravilno vođenih i raznovrsnih banaka semena i biljaka na nacionalnim, regionalnim i međunarodnom nivou, i obezbediti pristup koristima, odnosno pravično i ravnopravno deljenje koristi koje proističu iz korišćenja genetskih resursa i sa njima povezanih tradicionalnih oblika znanja, a prema međunarodnom dogovoru

Indikatori

2.5.1 Broj biljnih i životinjskih genetskih resursa za hranu i poljoprivredu koji su osigurani u objektima za srednjoročnu ili dugoročnu konzervaciju

2.5.2 Udeo lokalnih vrsta klasifikovanih kao vrste pod rizikom, vrste koje nisu pod rizikom i vrste za koje nije poznat nivo rizika od nestajanja

2.а Investirati u ruralnu infrastrukturu, poljoprivredna istraživanja, tehnologiju i banke biljnog i stočnog genetskog materijala

Povećati investiranje, uključujući kroz poboljšanu međunarodnu saradnju, u ruralnu infrastrukturu, poljoprivredna istraživanja i savetodavne usluge, razvoj tehnologije i banaka biljnog i stočnog genetskog materijala kako bi se unapredili poljoprivredni proizvodni kapaciteti u zemljama u razvoju, a posebno u najmanje razvijenim zemljama

Indikatori

2.A.1 Indeks državnih rashoda usmerenih na poljoprivredu

2.A.2 Ukupni zvanični tokovi sredstava (zvanična razvojna pomoć plus ostali zvanični tokovi) u sektoru poljoprivrede

2.b sprečiti trgovinska ograničenja, tržišne deformacije i izvozne subvencije

Ispraviti i sprečiti trgovinska ograničenja i deformacije na poljoprivrednim tržištima u svetu, uključujući kroz istovremeno eliminisanje svih vrsta izvoznih subvencija u poljoprivredi i svih izvoznih mera sa ekvivalentnim efektom, u skladu sa mandatom iz Razvojne agende iz Dohe

Indikatori

2.B.1 Subvencije za izvoz poljoprivrednih proizvoda

2.c obezbediti pravilno funkcionisanje tržišta prehrambenih proizvoda i pravovremeni pristup informacijama

Usvojiti mere koje će obezbediti pravilno funkcionisanje tržišta prehrambenih proizvoda i njihovih derivata i olakšati pravovremeni pristup tržišnim informacijama, uključujući i rezerve hrane, kako bi se ograničila ekstremna nestabilnost cena hrane

Indikatori

2.C.1 Indikator odstupanja cena hrane

Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.