Platforma za opštedruštveni dijalog

Održivi razvoj za sve

 

logo

 

Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” omogućava uspostavljanje široke diskusije među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podržana je od strane vlada Švajcarske i Nemačke, a sprovedena je od strane GIZ, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma je pokrenuta na konferenciji održanoj 4. marta 2020. u Beogradu.

Platforma je strukturisana u tri tematska stuba koji odgovaraju trima dimenzijama održivog razvoja: društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj, ali funckioniše na integrisani način, u skladu sa uskom povezanošću i isprepletenošću ciljeva održivog razvoja.

Svakim od tri stuba upravlja odgovorni koordinator, organizacija civilnog društva, sa odgovarajućim resursima, iskustvom i kredibilitetom, izabrana tokom javnog i transparentnog procesa selekcije.

Celokupno administriranje Platforme povereno je Sekretarijatu, najvišem koordinacionom telu kojim upravlja GIZ i koje pruža podršku koordinatorima u planiranju i sprovođenju aktivnosti.

Podela odgovornosti u odnosu na tri tematska stuba Platforme uspostavljena je na sledeći način:

Smart kolektiv sprovodi aktivnosti u cilju dodatnog unapređenja znanja i boljeg razumevanja ciljeva održivog razvoja unutar korporativnog sektora, te njihovog uključivanja u poslovne strategije.

Napomena: Cilj 17 „Partnerstvom za postizanje ciljeva“ je multidisciplinaran i zato će istovetno biti pokriven od strane koordinatora sva tri stuba.

 

Ključni ciljevi platforme

Unapređivanje dijaloga: Platforma ima za cilj da uspostavi i dijalog na nivou celokupnog društva oko definisanja i sprovođenja razvojnih politika usklađenih sa COR i otvori prostor za diskusiju i izgradnju saglasnosti sa donosiocima odluka na različitim nivoima.

Podizanje svesti: Platforma će podizati svest i doprinostiti izgradnji znanja o COR u različitim segmentima srpskog društva i među različitom ciljanom publikom.

Upotreba i povezivanje mreža: Platforma će raditi na povezivanju postojećih mreža i koalicija civilnog društva i drugih nedržavnih aktera, otvoriti prostor za međusektorski dijalog i podržati izgradnju konsenzusa među različitim akterima.

Unapređenje međusobnog učenja i razmene znanja: Platforma nastoji da ojača ulogu nedržavnih aktera u širenju znanja i da olakša međusobno učenje i razmenu znanja između organizacija civilnog društva, poslovne zajednice, profesionalnih udruženja, akademskih institucija, istraživačkih organizacija i međunarodnih aktera i time doprinese sprovođenju COR.

Poboljšati praćenje i odgovornost: Platforma doprinosi efikasnijem praćenju primene Agende 2030 i poštovanju principa odgovornosti u primeni, prikupljanjem, sistematizacijom i pružanjem podataka.

Poziv na akciju: Kako bi podstaklo aktivno angažovanje zainteresovanih strana i šire javnosti u proces primene Agende 2030 u Srbiji, Platforma će otvoriti različite kanale za aktivno učešće u raspravi o budućnosti Srbije i poziva vas da se priključite.

Pored podrške opštedruštvenom dijalogu na nacionalnom nivou, Platforma će biti aktivna i na polju lokalizacije COR i u primeni identifikovanih nacionalnih razvojnih prioriteta na lokalnim nivou. Lokalne aktivnosti će se sprovoditi u 10 opština: Užice, Požega, Priboj, Sremski Karlovci, Zaječar, Bor, Knjaževac, Pirot, Apatin i Sombor, uz napore da se multiplikatorski efekti prošire i na druge zajednice.