Predstavnici stuba životne sredine organizovali su u saradnji sa lokalnim partnerima, Pokretom Gorana Vojvodine i Udruženjem građana Primus Priboj, tokom februara drugi krug okruglih stolova u Sremskim Karlovcima i Priboju. Nakon prvih okruglih stolova koji su organizovani krajem decembra 2020. godine, ovo je bila prilika da učesnici nastave diskusije o razvoju dve opštine u oblasti zaštite životne sredine, a sa posebnim fokusom na izradu planova lokalnog razvoja.

Dru­gi okru­gli sto u Sremskim Karlovcima, odr­žan 19. februara 2021. u „Eko­lo­škom cen­tru Ra­du­lo­vač­ki“, okupio je pred­stav­ni­ke lokalnih in­sti­tu­ci­ja, ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i građana. Događaj je pokazao da su Karlovčani za­in­te­re­so­vani za otvo­ren raz­go­vor o pro­ble­mi­ma i razvojnim potencijalima u oblasti životne sredine. Beogradska otvorena škola i Po­kret go­ra­na Voj­vo­di­ne pokrenuli su pro­ce­s de­fi­ni­sa­nja kva­li­tet­nih i op­ti­mal­nih raz­vojnih ci­lje­va, sa fo­ku­som na one ko­ji se odnose na za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne i vodeći računa o tome da bu­du­ći Plan razvoja op­šti­ne Srem­ski Kar­lov­ci bu­de usklađen sa ci­lje­vi­ma Uje­di­nje­nih na­ci­ja o odr­ži­vom raz­vo­ju do 2030. godine. Na okruglom stolu je vođena diskusija o de­vet de­fi­ni­sa­nih pri­o­ri­tet­nih ci­lje­va Sremskih Kar­lo­va­ca u oblasti životne sredine, što će u narednoj fazi bi­ti pretočeno u do­ku­men­t i pre­da­to pred­stav­ni­ci­ma lokalne samouprave.

Srem­ski Kar­lov­ci su 2010. godine do­ne­li Stra­te­ški plan raz­vo­ja ko­ji je is­te­kao prošle godine. Pret­hod­na stra­te­gi­ja je bi­la kre­i­ra­na uz uče­šće ve­li­kog bro­ja gra­đa­na, što pred­sta­vlja nje­go­vu po­seb­nu vred­nost. No­vi pro­ces pla­ni­ra­nja, ta­ko­đe, pred­vi­đa uklju­či­va­nje građana, kao i uskla­đivanje s re­pu­blič­kim i po­kra­jin­skim do­ku­men­ti­ma. Ciljevi i mere koji će se naći u Planu razvoja treba da budu realni, ali i ­am­bi­ci­o­zni. Ra­ni­ja planska i strateška do­ku­men­ta ni­su pred­vi­đa­la me­ha­ni­zam za pra­će­nje spro­vo­đe­nja, pa ni­je mo­gu­će ana­li­zi­ra­ti i oce­ni­ti uči­nje­no, što ovog pu­ta ne­će iz­o­sta­ti.

U Regionalnom inovacionom startap centru u Priboju je u utorak 23. februara održan drugi okrugli sto u Priboju. Nakon prvog okruglog stola koji je u Priboju organizovan krajem decembra i koji je bio posvećen trenutnom stanju i razvojnim prioritetima opštine, drugi okrugli sto bio je prilika da se učesnici bliže upoznaju sa planskim sistemom Republike Srbije i da nastave raspravu o razvojnim prioritetima Priboja u oblasti zaštite životne sredine, i njihovom uključivanju u plansku dokumentaciju. Drugi okrugli sto okupio je veliki broj značajnih aktera u društvenom, političkom i privrednom životu opštine.

Nakon uvodnih obraćanja predstavnika Udruženja građana Primus, Gorana Rekovića i Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), Lidije Radulović, održana je radionica „Upoznavanje sa okvirom planskog sistema u Republici Srbiji, sa posebnim fokusom na vrste i hijerarhiju javnih politika na lokalnom nivou“. Radionicu je putem Zoom platforme održala Darinka Radojević iz Republičkog sekretarijata za javne politike. Učesnici su se, između ostalog, bliže upoznali sa razlozima za donošenje i osnovnim karakteristikama novog planskog sistema, vrstama dokumenata planskog sistema i njihovom hijerahijom. Dodatno, učesnicima je predstavljen proces usvajanja lokalnog plana razvoja sa svim njegovim propisanime elementima.

Priliku da se obrate prisutnima imali su i Aleksandar Macura, ispred RES fondacije i zamenik predsednika opštine Priboj, Saša Vasilić. Aleksandar Macura predstavio je aktivnosti fondacije u Priboju na klimatskom planu, dok se Saša Vasilić osvrnuo na napore koje opština čini u povećanju energetske efikasnosti javnog i privatnog sektora u Priboju, kao i na mere koje za cilj imaju viši stepen proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Okrugli sto u Priboju završen je radionicom „Razvoj doprinosa za Lokalni plan razvoja – zaštita životne sredine“ koju je moderirala Lidija Radulović iz BFPE-a. Učesnici su imali priliku da daju svoje komentare i sugestije na radnu verziju Doprinosa planu razvoja Priboja, koja je izrađena u okviru projekta i koja će služiti kao mogući pozitivan primer pri izradi Plana razvoja Priboja, koji izrađuje lokalna samouprava. Radionica je bila prilika da se povede otvoren dijalog o viziji opštine do 2027. godine, kao i prioritetnim ciljevima i merama za ostvarenje ove vizije.

TV izveštaju sa okruglog stola u Priboju možete pristupiti OVDE.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x